روش شناسی دین پ‍ژوهی
33 بازدید
محل نشر: پژوهش و حوزه بهار 1386 شماره 29
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دین پژوهی عبارت است از رشته های مختلفی که با روشهای گوناگون به تحقیق و بررسی ابعاد مختلف دین می پردازد.پاره ای از این دانش ها عباتند از: فلسفه اسلامی، فلسفه دین، کلام اسلامی،‌دین پژوهی تطبیقی،‌مردم شناسی دین،‌روانشناسی دین،‌جامعه شناسی دین،‌ادبیات و هنر دینی. روش شناسی نیز به معنای ابزار توصیف و داوری و فهم است. رویکردهای دین پژوهی نیز به سه دسته رویکرد درون متنی،‌برون متنی و جمع درون و برون متنی تقسیم می شوند. این نوشتار به دیدگاههای روش شناختی اهل حدیث،‌ظاهرگرایان،‌اخباریین،‌روش فلسفه،‌روش کلامی معتزله و اشاعره و شیعه،‌روش سلوکی عرفانی، روش تجربی،‌روش جامعه شناختی،‌روش روان شناختی اشاره کرد و سپس روش جمع درون متنی و برون متنی را بر سایر روشها ترجیح داده است. کلیدواژه: روش شناسی،‌دین پژوهی،‌روش درون دینی،‌روش برون دینی،‌روش جمع درون و برون متنی.